شرکت  ستاره شرق مفتخر است که بر اساس برنامه ریزی بلند مدت همراه با ریسک پذیری در سرمایه گذاری پژوهشی و با شناسایی دانشها و نیازهای پنهان در صنایع مختلف از جمله صنایع بزرگ در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در زمینه برق، الکترونیک و ابزار دقیق فعالیت نماید