شرکت مشاور صنعت ستاره شرق در بحث تحقیق و توسعه خود توانسته است مطابق نیاز شرکتها و کاربران، اقدام به پیاده سازی فکر و ایده های مشتریان خود نماید. در این خصوص متقاضی می تواند با ارائه درخواست و شرحی بر موضوع مورد نیاز خود، تقاضای بررسی، طراحی و ساخت آن را داشته باشد. بدیهی است این موضوعات می تواند به اشکال مختلف همچون تغییر در یک سیستم و یا اضافه نمودن یک عملکرد جدید و یا به طور کلی ارائه ایده در طراحی و ساخت یک سیستم برق، الکترونیک کنترل و ابزار دقیق کامل باشد. در چنین شرایطی شرکت با استفاده از تجارب و خلاقیت، اقدام به نوآوری و اختراع نموده و در نهایت، هدف حل موضوع مورد درخواست خواهد بود. تعامل و برگزاری جلسات فنی در پیشبرد اینگونه پروژه ها حائز اهمیت می باشد.


برق - الکترونیک - کنترل - ابزار دقیق